جزئیات خبر

ساماندهی اعضا اتحادیه مشاورین املاک شمیرانات

طبق گزارش 3 ماهه  1401که توسط مسئول اجرایی ساماندهی  آقای مهندس مهدی نجفی از نحوه اجرای ساماندهی مشاورین اتحادیه املاک شمیرانات داده شده تقریبا 35 درصد از اعضا، اطلاعات واحد صنفی و مشاورین خود را درسامانه ثبت کرده اند.
امید می رود تا بتوانیم تا پایان سال جاری تمام  اعضا بتوانند تمام اطلاعات واحد صنفی و مشاورین خود را در سامانه اتحادیه املاک شمال تهران ثبت نمایند.

آخرین اخبار